Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Bojanowie.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Bojanowie
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-
podinspektor ds. płac


1.Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego
b) wykształcenie minimum średnie (staż 2 lata), wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
c) ukończone 18 lat życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
g) umiejętność obsługi komputera i wszystkich urządzeń biurowych,
h) posiada wiedzę z zakresu;
- znajomości przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i opodatkowania osób fizycznych,
2. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność,
b) kreatywność, komunikatywność,
c) umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
a) sporządzanie list plac dla pracowników oświaty oraz wypłat innych świadczeń,
b) bieżące rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych i macierzyńskich,
d) sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie dotyczącym wynagrodzeń,
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora GZEAS-u
4. Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
b) list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
c) uwiarygodnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzające odpowiedni staż pracy,
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na ww. stanowisku.

5.Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Bojanowie, mającym siedzibę w budynku Urzędu Gminy, ul. Parkowa 5, pokój nr 17, w zamkniętej kopercie z adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze-podinspektor ds. płac”, w terminie do 14 marca 2007 roku..
Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bojanow.bip.pl) oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bojanowie,
ul. Parkowa 5.

DYREKTOR

Janina Pistor

Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-02-25
Udostępniający: 2007-02-25
Liczba odwiedzin: 1255