Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie,Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przysz

WÓJT GMINY BOJANÓW
woj. podkarpackie
OGŁASZA KONKURS
na kandydatów na stanowiska:
§ Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie
§ Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie
§ Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni
§ Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyszowie Zapuściu


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania (wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 6.03.2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz.826 i Nr 189, poz. 1854):
a) posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
b) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
c) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
e) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
f) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
h) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 ze zmianami).2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
d) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanego z zakresu zarządzania oświatą,
e) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 ze zmianami),
j) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Ww. dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres : Gmina Bojanów ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bojanów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Wójt Gminy

Sławomir Serafin

Wytwarzający/Odpowiadający: 2007-05-09
Udostępniający: 2007-05-09
Liczba odwiedzin: 1425