Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. księgowości budżetowejOGŁOSZENIE
Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze
młodszy referent ds. księgowości budżetowej


1.Nazwa i adres jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie, ul. Parkowa 5,37-433 Bojanów
2. Stanowisko: młodszy referent ds. księgowości budżetowej
             
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :
1) Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie wyższe ekonomiczne
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)     nieposzlakowana opinia,
f)    brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku,          
  2) Wymagania dodatkowe:                                                                                       
a) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustaw oświatowych, administracji samorządowej
b) znajomość obsługi oprogramowania MS Office, programu księgowego RADIX,
c) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
d) umiejętność pracy w zespole;
e) sumienność, odpowiedzialność, systematyczność;
f) otwartość na zagadnienia techniczne;
g) umiejętność szybkiego uczenia się;
h) komunikatywność;
i) wysoka kultura osobista;
j) doświadczenie w pracy biurowej.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej  zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2) Księgowanie na poszczególnych kontach zgodnie z prawdą materialną na podstawie zakładowego planu kont.
3) Sporządzanie sprawozdań z otrzymanych: dotacji, subwencji i dochodów z Urzędu Skarbowego,
4) Zestawianie sald wszystkich kont syntetycznych oraz obrotów tych kont analitycznych, których obroty podlegają wykonaniu w sprawozdaniach finansowych
5) Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
6) Przyjmowanie faktur i rachunków zakupu i sprzedaży z  placówek oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
7) Wystawianie dowodów księgowych, tj. not obciążeniowych, odsetkowych, księgowych
  8) Przygotowywanie dokumentów do wypłat gotówkowych i przelewów bankowych oraz do faktur za dokonane zakupy i wykonane usługi,
 9) pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych,  ewidencjonowanie faktur
 10) czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,
11) prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją   korespondencji.

5.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    miejsce pracy – Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,
6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,:
W miesiącu grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys  -  curriculum vitae,
c)    kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
( poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem),
e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f)    oryginał kwestionariusza osobowego,
g)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności  prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
h)    oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
i)    kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 4 ust.2 regulaminu.
8.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 12.02.2018 r.  do godz. 15.30.
Miejsce: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  W BOJANOWIE ” osobiście w siedzibie CUW( Urząd Gminy Bojanów) przy ul. Parkowej 5 37-433 Bojanów,   lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres.
9.    Informacje dodatkowe
1)    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do siedziby CUW w Bojanowie. 
2)        Bliższych informacji udziela: Barbara Lubas Kierownik CUW, tel. 15 870 83 26
3) Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i  testu.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.
5)    Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.
6)    W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony 6-ciu miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z miesięcznym wypowiedzeniem.  Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
ogłoszenie o naborze stanowisko ds. księgowości budżetowej cuw.pdf

kwestionariusz osobowy.docx

oświadczenia kandydata.docx


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-30
Udostępniający: marcin_adm 2018-01-30
Liczba odwiedzin: 1175