Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. płac

CUW.111.1.2018

OGŁOSZENIE
Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze
młodszy referent ds. płac


1.Nazwa i adres jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
2. Stanowisko: młodszy referent ds. płac
             
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :
1) Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe administracyjne
d)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)     nieposzlakowana opinia,
f)    brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku,          
  2) Wymagania dodatkowe:                                                                                       
a) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,  zagadnień podatkowych i płacowych,  rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustaw oświatowych, administracji samorządowej.
b) znajomość obsługi oprogramowania MS Office, programu kadrowo-płacowego, programu Płatnik;
c) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
d) umiejętność pracy w zespole;
e) sumienność, odpowiedzialność, systematyczność;
f) otwartość na zagadnienia techniczne;
g) umiejętność szybkiego uczenia się;
h) komunikatywność;
i) wysoka kultura osobista;
j) doświadczenie w pracy biurowej.
4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1) naliczanie wynagrodzeń za prace i  innych świadczeń   pracowników jednostek  obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie  i prowadzenie dokumentacji
z tym związanej,
2) prowadzenie kartotek zasiłków chorobowych pracowników jednostek obsługiwanych,
3) naliczanie i odprowadzanie w obowiązujących terminach podatków od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i innych podatków i zobowiązań,
4) sporządzanie deklaracji podatkowych,
5) sporządzanie deklaracji składki ZUS,
6) wydawanie zaświadczeń w zakresie wynagrodzeń pracowników,
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
8) sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu wynagrodzeń,
9) prowadzenie i wypełnianie dokumentacji rentowo - emerytalnej pracowników jednostek,
10) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,   

5.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    miejsce pracy – Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie , ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,:
W miesiącu grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys  -  curriculum vitae,
c)    kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
( poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem),
e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f)    oryginał kwestionariusza osobowego,
g)    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności  prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
h)    oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
i)    kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 4 ust.2 regulaminu.

8.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 12.02.2018 r.  do godz. 15.30.
Miejsce: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZY REFERENT DS. PŁAC
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  W BOJANOWIE ” osobiście w siedzibie CUW ( Urząd Gminy Bojanów) przy ul. Parkowej 5 37-433 Bojanów,   lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres.

9.    Informacje dodatkowe
1)    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do siedziby CUW w Bojanowie. 
2)        Bliższych informacji udziela: Barbara Lubas Kierownik CUW, tel. 15 870 83 26
3) Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i  testu.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.
5)    Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania umowy na czas nieokreślony.
6)    W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony 6-ciu miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z miesięcznym wypowiedzeniem.  Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

ogłoszenie o naborze stanowisko ds. płac.pdf

kwestionariusz osobowy.docx

oświadczenia kandydata.docx


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-01-30
Udostępniający: marcin_adm 2018-01-30
Liczba odwiedzin: 1038