Ogłoszenie o naborze na stanowisko w projekcie "Przedszkolaki na start"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Przedszkolaki na start”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO W PROJEKCIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Stanach, w związku z realizacją projektu „Przedszkolaki na start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie – Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w okresie 1 lipca 2017 r. - 31 sierpnia 2018 r.

ogłasza nabór na stanowiska

1)nauczyciel przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach – 1 osoba, pełny wymiar zatrudnienia – na czas określony od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

2)nauczyciel przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach – 1 osoba, wymiar zatrudnienia 15/25 etatu – na czas określony od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

3)pomoc nauczyciela przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach – 1 osoba, pełny wymiar zatrudnienia – na czas określony od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

 Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

„Konkurs na stanowisko – nauczyciel przedszkola”

„Konkurs na stanowisko – pomoc nauczyciela przedszkola”

do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00 osobiście w siedzibie szkoły – Stany, ul. Szkolna 8 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do szkoły).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8708320

Spośród złożonych aplikacji Dyrektor Zespołu Szkół w Stanach dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu (rozmowa kwalifikacyjna), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Wymagania na stanowisko nauczyciela przedszkola

KWALIFIKACJE

Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015, poz. 1264).

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU NAUCZYCIELA:

1. W zakresie sprawowania opieki nad dziećmi powinien:

 • Zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom w powierzonym jego opiece oddziale.
 • Inicjować i wdrażać działania prozdrowotne i profilaktyczne.
 • Przestrzegać organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniając możliwości psychofizyczne wychowanków.
 • Systematycznie planować pracę opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.
 • Dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik relaksacyjnych uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci.

2. Umiejętności zawodowe:

a) Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej, a w tym:

 • terminowe sporządzanie planów,
 • odpowiedni dobór treści, form i metod pracy do możliwości rozwojowych dzieci,
 • dobór atrakcyjnych tematów i literatury dla dzieci, wykazywanie się inwencją twórczą,
 • systematyczna realizacja planu miesięcznego.

b) Sporządzanie dokumentacji pedagogicznej:

 • sporządzanie miesięcznych planów pracy,
 • zapisy w dzienniku,
 • dokumentowanie obserwacji dzieci i diagnozowania ich rozwoju,
 • dokumentowanie kontaktów z rodzicami,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 • terminowość prowadzenia dokumentacji zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły.

c) Warsztat zawodowy:

 • realizacja funkcji opiekuńczej: sposób nawiązywania kontaktu z dzieckiem, sposób wpływania na adaptację dziecka w grupie, stosunek do dzieci, znajomość dzieci i ich możliwości psychofizycznych, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, otwarta postawa wobec dziecka i jego problemów,
 • realizacja funkcji wychowawczej: znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, respektowanie praw dziecka, umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych, stwarzanie okazji do pokonywania trudności i radzenia sobie przez dziecko w sytuacjach nowych, wypracowanie systemu wychowawczego akceptowanego przez rodziców (system kar i nagród, system norm i zasad obowiązujących w grupie), stosowanie urozmaiconych form współpracy z rodziną,
 • realizacja funkcji dydaktycznej: właściwy dobór programu pracy i sposób jego realizacji, wprowadzanie innowacyjnych działań w zakresie opieki, wychowania i nauczania, poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dziecka oraz jego możliwości i potrzeb, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz mającymi określone trudności, podmiotowe traktowanie wychowanków, wykorzystywanie zaciekawienia i aktywności dziecka, stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych, współpraca ze specjalistami, efektywne wykorzystanie czasu prowadzonych zajęć (dostosowanie tempa zajęć do możliwości dzieci, włączanie dzieci do współorganizowania zajęć).

WYMAGANE DOKUMENTY

Kwestionariusz ofertowy (według wzoru).

Wymagania na stanowisko pomoc nauczyciela przedszkola

KWALIFIKACJE:

1.wykształcenie co najmniej średnie

2.doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, minimum 2 lata praktyki

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU POMOC NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA:

1.Pomoc nauczycielowi w czynnościach porządkowych i obsłudze małych dzieci(mycie rąk, spożywanie posiłków, przygotowanie do odpoczynku, ubieranie przed wyjściem na powietrze, pomoc podczas spacerów).

2.Towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi.

3.Udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy.

4.Bezwzględne przebywanie z dziećmi w czasie ich pobytu w szatni.

5.Przygotowywanie pomocy według zaleceń nauczyciela.

6.Udział w dekorowaniu sali  przedszkolnej.

7.Udział w spacerach, wyjściach do kina, teatru i na wycieczkach.

8.Przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny

WYMAGANE DOKUMENTY

Kwestionariusz ofertowy (według wzoru).

 Kwestionariusz ofertowy.doc

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-08-02
Udostępniający: Administrator 2017-08-02
Liczba odwiedzin: 2069
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o naborze na stanowisko w projekcie "Przedszkola... Administrator 2017-08-02 10:41:06
1 Ogłoszenie o naborze na stanowisko w projekcie "Przedszkola... Administrator 2017-08-02 10:40:10