Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów


OR.III.2110.1 .2017                                     Bojanów, 2017-06-13


WÓJT GMINY BOJANÓW
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Bojanów


1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5,
37-433 Bojanów

2.    Określenie stanowiska:
podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska Urzędu

3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:
a)    posiada obywatelstwo polskie;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
c)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)    posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie:  ochrona środowiska / prawo / administracja
-   co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
e)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
a)    Znajomość następujących przepisów prawa:
- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy prawo ochrony środowiska,
- ustawy o odpadach,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy prawo wodne,
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- o samorządzie gminnym,
- o finansach publicznych,
- o dostępie do informacji publicznej.
b)    prawo jazdy kat. B;
c)    znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy  z programami z pakietu MS Office
d)     zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;
e)    sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
f)    wysoka kultura osobista,
g)    odporność na stres.

4.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich rodzajów inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) przygotowywanie opinii do decyzji w sprawie eksploatacji złóż kopalin zlokalizowanych na terenie gminy,
4) opiniowanie projektów rekultywacji gruntów,
5) prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska,
6) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania lokalizacji inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska,
7) ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,
8) prowadzenie inwentaryzacji obiektów zawierających azbest na terenie Gminy oraz spraw związanych z usuwaniem azbestu,
9) załatwianie spraw interwencyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska,
10) realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, w tym egzekwowanie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Bojanów,
11) prowadzenie postępowań dotyczących usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania/magazynowania,
12) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
13) udzielanie dotacji do poniesionych kosztów inwestycji w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne,
14) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie postępowań związanych z wymierzaniem kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
15) ocenianie wniosków dotyczących wycinki drzew i krzewów rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy,
16) prowadzenie dokumentacji w sprawie nasadzeń zastępczych.
17) prowadzenie ewidencji pomników przyrody, użytków ekologicznych zespołu przyrodniczo – krajobrazowego, ich ustanawiania i zniesienia,
18) planowanie i gospodarowanie: środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, środkami czystości, drukami i formularzami,
19) prowadzenie magazynu Urzędu,
20) obsługa funduszu sołeckiego

5.    Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

a)    miejsce pracy – Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów;
b)    praca w pomieszczeniach biurowych;
c)    wymiar czasu pracy 1 etat (8 godzin/doba – 40 godzin/tydzień);
d)    narzędzia pracy: komputer, telefon,  fax, kserokopiarka, skaner;
e)    praca przy monitorze powyżej 4 godzin,

6.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie

W miesiącu maju 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

7.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny;
b)    Curriculum Vitae;
c)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d)    kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
f)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach,
g)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
h)    oświadczenie o korzystaniu przez kandydata z pełni praw publicznych,
i)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

8.    Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.06.2017 r. w Urzędzie Gminy Bojanów osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5; 37 –433 Bojanów z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska”( decyduje  data wpływu do Urzędu Gminy Bojanów).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i  testu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów.
kwestionariusz_osobowy stanowisko ds. ochrony środowiska.doc

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-13
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-06-13
Liczba odwiedzin: 1964
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oc... Agnieszka Kobylarz 2017-06-13 12:50:14
1 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oc... Agnieszka Kobylarz 2017-06-13 12:48:02