Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

Asystent Rodziny

Przedmiot naboru:
1.    Stanowisko: asystent rodziny
2.    Liczba stanowisk: 1
3.    Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Bojanów
4.    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
5.    Tygodniowy wymiar czasu pracy: 40 godzin, praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy, oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy
 Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2. Posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 154 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
3. Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
- Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608).
4. Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku asystent rodziny
5. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
6. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z  praw publicznych
9. Posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
10. Obywatelstwo polskie
11. Prawo jazdy kategorii B i posiadanie własnego środka transportu
Wymagania dodatkowe:
•    wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych;
•    umiejętność organizacji pracy
•    równowaga emocjonalna;
•    zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
•    odporność na stres
•    sumienność i odpowiedzialność
•    asertywność
•    komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
  Główne obowiązki:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
•    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
•    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
•    wspieranie aktywności społecznej rodzin;
•    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
•    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
•    udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
•    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
•    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
•    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
•    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
•    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
•    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym oraz grupą roboczą funkcjonującą na terenie gminy oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagane dokumenty :
•    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania  rekrutacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.);
•    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    kopie świadectw pracy;
•    kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ;
•    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•    oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
•    oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 
     Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Informacje dodatkowe:
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela oraz nie może  prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 37 – 433 Bojanów ul. Parkowa 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Rodziny" w terminie do dnia 26.01.2017 r. do godz. 15.00
 
 
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie po wyżej określonym terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy. Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  15 8708 737
Wyniki naboru na stanowisko asystenta rodziny zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bojanów oraz na tablicy informacyjnej GOPS.


                                    Kierownik
                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                    w Bojanowie
                                        Maria Stanisławska-Błądek

ogłoszenie konkurs na stanowisko asystenta rodziny bojanów.doc

oświadczenia-asystent-rodziny-docx

kwestionariusz-osobowy gops.docx

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-01-16
Udostępniający: marcin_adm 2017-01-16
Liczba odwiedzin: 1005