Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

Zarządzenie nr  64/2016
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.)
 


zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie.
§ 2
Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie  wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.
2. Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka w Bojanowie zostanie zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojanów,
2)na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów .
§ 5
Warunki przystąpienia do konkursu oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów nr 64/2016 wraz z załącznikami

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2016-10-07
Udostępniający: marcin_adm 2016-10-07
Liczba odwiedzin: 994