Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

WÓJT GMINY BOJANÓW OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO „ANIMATOR MOJE BOISKO-ORLIK 2012" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BOJANOWIE

WÓJT GMINY BOJANÓW OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO
„ANIMATOR MOJE BOISKO-ORLIK 2012" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BOJANOWIE

Rodzaj umowy  :        umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

1.  Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych - uzgodnionych i   zatwierdzonych przez „gospodarza" obiektu - form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem planowanych, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),

2.  Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć", który będzie stanowił załącznik do umowy.

3. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć" przeprowadzenia minimum 80 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (WSZS),
a animatorem.

4. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć" przeprowadzenia minimum 80 godzin zajęć przeprowadzonych na danym obiekcie w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Gminą Bojanów, a animatorem.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Bojanowie
  (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanychw trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu, przy uwzględnieniu co najmniej 160 godzinzajęć w miesiącu), załącznik nr 2
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania
  i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy,
 6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. Referencje - w przypadku posiadania,
 9. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego
  z realizacją innych programów  finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1).

IV. Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia Gminą Bojanów
(II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

3. Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

4.  Planowany okres zatrudnienia: maj - listopad 2013.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie UG (I piętro ) lub przesłać pocztą    (decyduje  data wpływu ) w terminie do dnia 11.02.2013 roku do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Bojanów, 37-433 Bojanów ul. Parkowa 5 z adnotacją: nabór na stanowisko (...). Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów. Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.bojanow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Bojanów.

Wójt Gminy Bojanów zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU PILOTAŻOWEGO „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2013 roku.

zal_1_do_wniosku_oswiadczenie_kandydata-1.doc

zal_2_do_wniosku_program_planowanych_dzialan-1.doc

zal_3_harmonogram_zajec_zal_do_umowy-1.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2013-02-04
Udostępniający: 2013-02-04
Liczba odwiedzin: 1338