Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 66

Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół w Bojanowie ul. Parkowa 11

OR.III.2111.2.2012                                                                                                                                       Bojanów, 2012-07-30

Wójt Gminy Bojanów

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA Zespołu Szkół w Bojanowie ul. Parkowa 11

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674 z późn. zm. ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo,skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

II. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany,

który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w pkt.I ppkt 2-9.

III. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

6) spełnia wymagania określone w pkt .I ppkt 2,5,7 i 9.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczenie obywatelstwa kandydata,

3) życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

• stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w,pkt.3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy

7) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły,

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela akademickiego

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie ul. Parkowa 11 ", w terminie do dnia 14 sierpnia 2012 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Bojanów ul. Parkowa 5; 37 –433 Bojanów. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bojanów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w drodze pisemnej.

Wójt Gminy

Sławomir Serafin


Wytwarzający/Odpowiadający: 2012-07-30
Udostępniający: 2012-07-30
Liczba odwiedzin: 6118
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na kandydata na stanow... Małgorzata Nowogrodzka 2012-07-30 13:34:01
3 Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na kandydata na stanow... Małgorzata Nowogrodzka 2012-07-30 13:33:47
2 Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na kandydata na stanow... Małgorzata Nowogrodzka 2012-07-30 13:31:05
1 Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na kandydata na stanow... Małgorzata Nowogrodzka 2012-07-30 13:24:46