ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ W NOWEJ DĘBIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

Puszczy Sandomierskiej

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w aplikowaniu

o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze środków UE,

3) znajomość problematyki rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz

PO Ryby Oś 4,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika,

6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) nieposzlakowana opinia,

8) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania pożądane:

1) staż pracy - minimum 5 lat,

2) znajomość przynajmniej jednego języka urzędowego Unii Europejskiej

w stopniu komunikatywnym,

3) znajomość zagadnień wynikających z pracy na danym stanowisku,

4) znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

5) umiejętność pracy na stanowisku samodzielnym oraz kierowania zespołem.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia,

2) realizacja zadań określonych przez Zarząd,

3) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

4) gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

5) przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu oraz Komitetu Stowarzyszenia,

6) obsługa Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komitetu Stowarzyszenia,

7) prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu,

8) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,

9) współpraca z : instytucją wdrażającą PO RYBY, instytucją pośredniczącą, członkami LGR, wnioskodawcami,

10) udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

11) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

12) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym,

13) monitoring działań i sporządzanie kwartalnych raportów ewaluacyjnych z postępów realizowanych prac,

14) delegowanie zadań podległym pracownikom.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kwestionariusz osobowy,

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,

5) kserokopia świadectw pracy,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie -zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o niekaraniu za przestępstwa popełnione umyślnie,

9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia ul. Mikołaja Reja 3, 39-460 Nowa Dęba z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - Kierownik Biura Stowarzyszenia LGR" w terminie od 25 sierpnia do 9 września 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie i miejscu której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Grębów i Nowa Dęba.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Nowa Dęba, 25 sierpnia 2011 r.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    Prezes Zarządu  Wiesław Ordon


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2011-08-25
Udostępniający: Administrator 2011-08-25
Liczba odwiedzin: 26910
Pokaż rejestr zmian