Wójt Gminy Bojanów Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu

Wójt Gminy Bojanów

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Przyszowie - Zapuściu

 1. I.Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

  1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
  2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4) uzyskał:
     a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
     b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
     c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresieczterech lat pracy w szkole wyższej
      - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674 z późn. zm. ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
  9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.

  II. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany,

  który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, spełnia wymagania określone w  pkt. I ppkt 2 – 9.

  III. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:

  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 
  2) ukończyła studia magisterskie;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolniemie;
  6) spełnia wymagania określone w pkt .I  ppkt 2,5,7 i 9.                    

  IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania  i rozwoju publicznej szkoły,
  2) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczenie obywatelstwa kandydata,
  3) życiorys z opisem pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację o:
  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  - stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej    nauczycielem,
  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,
  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9) oświadczenie, że  kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ),
  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, z późn. zm.),
  11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku nauczyciela,
  12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późzn. zm.) - w przypadku nauczyciela akademickiego
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
   z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora.
   
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem ,,Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                     w Przyszowie - Zapuściu”w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy Bojanów , ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bojanów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w drodze pisemnej.

Bojanów, dnia 18 lipca 2011r.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2011-07-19
Udostępniający: Administrator 2011-07-19
Liczba odwiedzin: 4042
Pokaż rejestr zmian