Wójt Gminy Bojanów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Bojanów

Wójt Gminy Bojanów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
"Sekretarz Gminy Bojanów"  


 Nazwa jednostki - Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5
1.Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisku sekretarza winien spełniać:

a) obywatelstwo polskie,

b)  ukończone 18 lat życia,

c)  pełna zdolność do czynności prawnych,

d) nie był karany za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

e) nieposzlakowana opinia,

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

g) wykształcenie wyższe magisterskie,

h) staż min. 4 lata, w tym na stanowisku kierowniczym 2 lata,

i)  znajomość przepisów materialnego oraz procesowego prawa administracyjnego

  w  szczególności:

§ ustawy z dnia


8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym,

§ ustawy z dnia


5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym,

§ ustawy z dnia


5 czerwca 1998
roku o samorządzie województwa, 

§ ustawy z dnia


21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych,

§ ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw z dnia

16 lipca 1998
r.
§ ustawy z dnia


20 czerwca 2002
roku  o bezpośrednim wyborzę wójta, burmistrza i prezydenta miasta,

§ ustawy z dnia


27 marca 2008
roku
o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

§ ustawy z dnia
21 sierpnia 1997
roku
o gospodarce nieruchomościami,

§ ustawy z dnia

14 czerwca 19
60 roku - kodeks postępowania
administracyjnego,

§ ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 roku
prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi.  2.Wymagania dodatkowe:


a) wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

b) doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub w administracji publicznej,

c) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i   umiejętność zarządzania,

d) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

e) samodzielność,

f) wysoka kultura osobista.   3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   a) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie Gminy,

 b) nadzór nad jakością i terminowością załatwiania spraw przez pracowników urzędu,

 c) prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy,

 d) bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, 

 e) nadzór nad informatyzacją Urzędu Gminy,

 f) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta,

 g) opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego urzędu, regulamin  pracy i innych,

 h) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

 i) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

 j) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta.  


4. Wymagane dokumenty :

 a) kwestionariusz osobowy

 b) życiorys zawodowy zawierający wykaz miejsc pracy oraz przebieg nauki  z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni,

c) list motywacyjny i CV,

d) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,  

 e) kopie świadectw pracy.

f) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań  sekretarza Gminy,

 j) pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w zakresie niezbędnym  do przeprowadzenia naboru,  


Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przygotowanie do pracy winny kandydat składa w formie oryginałów lub poświadczonych odpisów lub kserokopii / nie dotyczy odpisów dyplomów wydanych przez uczelnię.


List motywacyjny i CV winny być zaopatrzone klauzulą "wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji"


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na
adres Urzędu Gminy z dopiskiem "Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy w terminie do dnia  13  sierpnia 2010 roku.

 Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bojanow.bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5.


W Ó J T
Sławomir Serafin


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2010-08-03
Udostępniający: Administrator 2010-08-05
Liczba odwiedzin: 1917