Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin

Wójt Gminy Bojanów

tel. /015/ 87 08 326

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjmowania interesantów

środa od 8:00 do 11:00

pokój nr 15


Do zadań Wójta należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
3. projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy,
4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników
urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, udzielanie kierownikom jednostek
organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek,
5. zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej urzędu;
6. udzielanie pełnomocnictw procesowych;
7. wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;
8. prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
9. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością
10. pełnienie funkcji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady

Zastępca Wójta Gminy Bojanów

ZOFIA KRUK

tel. 158708326 (wew 13)
pokój nr 16

Godziny przyjmowania interesantów
poniedziałek od 11:00 do 15:00
środa od 8:00 do 11:30
pokój nr 11

Sekretarz Gminy Bojanów

Agnieszka Kobylarz
tel. 158708326 (wew 12)
pokój nr 14

Zakres obowiązków Sekretarza Gminy

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu
i właściwych warunków jego działania, a w szczególności:

 1. Nadzór nad opracowaniem projektów regulaminów,
 2. Opracowanie zakresów czynności dla pracowników urzędu,
 3. Współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy w zakresie prawidłowego funkcjonowania urzędu,
 4. Wykonywanie zadań z zakresu zapewniania właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 5. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu,
 6. Nadzór nad doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu,
 7. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego,
 8. Nadzór nad organizacją i prowadzeniem stażów absolwenckich, praktyk studenckich i uczniowskich,
 9. Koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 10. Nadzór nad prawidłowością załatwianych spraw w urzędzie,
 11. Nadzór nad opracowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
 12. Sprawozdanie kontroli wewnętrznej w urzędzie na polecenie Wójta Gminy,
 13. Koordynacja i nadzór nad realizacją projektów w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
 14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 15. Poświadczanie za zagodność z oryginałem dokumentów mających związek ze sprawą prowadzoną w urzędzie,
 16. Przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych:
 • przestrzeganie prawidłowości procedur zamówienia publicznego,
 • sporządzanie specyfikacji warunków danego przetargu,
 • przygotowania i przeprowadzania przetargów,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

Skarbnik Gminy Bojanów

Beata Stolarz
tel. 158708326 (wew 13)
pokój nr 16

Zakres obowiązków Skarbnika Gminy

 1. Kierowanie pracą Referatu Finansowego Urzędu Gminy Bojanów.
 2. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, w tym sprawowanie nadzoru nad pracą głównego księgowego GZEAS-u, GOPS-u, GOK-u,GBP.
 3. Przyjmowanie wniosków o dotacje z budżetu gminy na finansowanie zadań gospodarczych i przygotowywanie projektu budżetu Gminy na dany rok.
 4. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prawa budżetowego.
 5. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej.
 6. Bieżąca kontrola i analiza prawidłowości wykorzystania środków budżetowych lub pozabudżetowych, a także dotacji na realizację określonych zadań.
 7. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian po stronie dochodów i wydatków.
 8. Opracowaywanie zbiorczych sprawozdań finansowych oraz wykonania budżetu i ich analiz.
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez Wójta Gminy dotyczących prowadzenia rachunkowości:zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, (dowodów księgowych , zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 10. Nadzór nad przygotowywaniem pod potrzeby Rady Gminy różnych informacji, analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Gminy sporządzonych przez pracowników referatu finansowego.
 11. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń społecznych w zakresie realizacji budżetu i rozliczeń podatkowych.