Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Piekarz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Grzegorz Piekarz spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie. Posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, wiedzę merytoryczną i znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania ośrodka sportu. Ponadto Komisja Rekrutacyjna na wysokim poziomie oceniła przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie.

Bojanów, dnia 26.07.2023r.                                  

Wójt Gminy Bojanów
              Sławomir Serafin

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie

Bojanów, dnia 19.07.2023r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  na stanowisko
Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie
(nazwa stanowiska pracy)

W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do drugiego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:


1)    Grzegorz Piekarz

……………………………………………………………………………………….
                                (imię i nazwisko)

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
                                         Sławomir Serafin

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie

OR.I.2111.1.2023                                 

Bojanów, dnia 07.07.2023 r.

WÓJTA GMINY BOJANÓW
 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W BOJANOWIE


1.    Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Sportu w Bojanowie z siedzibą w Stanach ul. Szkolna 8

2.    Opis stanowiska i charakterystyka wykonywanych zadań.

1)    Koordynacja życia sportowego i działalności sportowej w gminie,
2)    Tworzenie rocznego kalendarza imprez sportowych,
3)    Kierowanie i nadzorowanie działalności GOS,
4)    Ustalanie rocznego planu finansowego,
5)    Administrowanie obiektami sportowymi z uwzględnieniem polityki gminy oraz zasad gospodarności i efektywności
6)    Współpraca ze szkołami z terenu gminy w zakresie ustalania harmonogramu zajęć nauki pływania dla uczniów,
7)    Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz sportu,
8)    Organizowanie i koordynacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego,
9)    Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych,
10)    Sprawowanie nadzoru nad majątkiem GOS.

3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2)    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3)    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4)    Brak ukarania zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
5)    Nieposzlakowana opinia.
6)    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
7)    Wykształcenie wyższe.
8)    Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy w administracji publicznej
9)    Znajomość następujących przepisów prawa:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
  • ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  • ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku

Wymagania dodatkowe:

1)    Umiejętność organizacji pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
2)    Samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres.
3)    Umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu.
4)    Komunikatywność, kreatywność.
5)    Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Warunki pracy:

1)    Praca jednozmianowa w wymiarze 3/5 etatu.
2)    Praca umysłowa, na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
3)    Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Sportu w Bojanowie z siedzibą w Stanach ul. Szkolna 8.
4)   W miesiącu czerwcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Sportu w Bojanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

4. Wymagane dokumenty:

1)    List motywacyjny podpisany przez kandydata.
2)    Oryginał kwestionariusza osobowego kandydata ubiegającego się o zatrudnienie podpisany przez kandydata - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3)    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
4)    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
5)    Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.
6)    Oświadczenie o braku zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi - stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze.
7)    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska urzędniczego kierowniczego – stanowiące załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze.
8)    Kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie.
9)    Kopie dokumentów potwierdzających 5-letni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy w administracji publicznej.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1)    Wymagane dokumenty aplikacyjne, podpisane własnoręcznie, należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Bojanów ul. Parkowa 5 – w sekretariacie w godzinach 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie, w terminie do 18 lipca 2023 r.
2)    Dokumenty aplikacyjne, które zostaną doręczone osobiście po w/w terminie nie zostaną przyjęte. Aplikacje, które wpłyną do urzędu drogą pocztową po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone bez otwierania kopert. W związku z powyższym, do kopert należy wkładać jedynie kopie dokumentów, które są wymienione w ogłoszeniu, gdyż w/w sytuacji grozi to ich utratą.
3)    Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Bojanów.
4)    Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu końcowej rekrutacji z powodu niespełniania wymagań formalnych, nie zostaną o tym powiadomieni.
5)    Dokumenty aplikacyjne tych osób przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać dokumenty złożone w ramach danego naboru powinni to uczynić osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bojanów w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Jeżeli dokumenty nie zostaną w tym terminie odebrane osobiście – niezwłocznie po tym okresie zostaną zniszczone.
6)    Informacja o wyniki naboru będzie umieszczona po przeprowadzonym naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów w zakładce „konkursy na stanowiska”.
7)    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 15 870 83 26  wew.27.
8)    O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie  przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej.

6. Informacje dotyczące przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

1)    Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, tel. 15 870 83 26
2)    Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez pracodawcę inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 15 870 83 26 wew. 22
3)    Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia wybranego kandydata na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu w Bojanowie.
4)    Odbiorcy danych osobowych
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
5)    Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym do zatrudnienia, a w przypadku nienawiązania stosunku pracy z tą osobą od dnia zakończenia prac Komisji. Następnie oferty aplikacyjne zgodnie z regulaminem naboru podlegają zwrotowi kandydatowi, którego dotyczą. Zwrot dokumentów aplikacyjnych następuje poprzez odbiór osobisty w terminie określonym w regulaminie naboru a jeśli kandydat ich nie odbierze - podlegają zniszczeniu.
6)    Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7)    Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody nie będzie wywoływał dla kandydata negatywnych skutków, w szczególności nie będzie miał wpływu na proces i wynik rekrutacji.

Załączniki do ogłoszenia.pdf

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów

      INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS.  PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  W REFERACIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  URZĘDU GMINY BOJANÓW

 

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Justyna Wilk

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa. Podczas testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, zarówno z wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej,  odpowiadała wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji.   

 

                                                          Bojanów, dnia  31.12.2020 r.             Sławomir Serafin

Wójt Gminy Bojanów     

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji i Środowiska Urzędu Gminy Bojanów

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS.  OCHRONY ŚRODOWISKA  W REFERACIE INWESTYCJI I ŚRODOWISKA
 URZĘDU GMINY BOJANÓW

 

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Dominika Puzio .

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa. Podczas testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, zarówno z wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej,  odpowiadała wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji. 

                                                                                           

Bojanów, dnia 31.12.2020 r.                                      Sławomir Serafin

                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Bojanów