Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego w przetargu znak ZPB. 271.6.2020 pn.„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów” .

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Gminy Bojanów”

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z  dnia 02.11.2020 r.   dotyczące  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie Wykonawcy nr 1

Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania ofert pkt 11.1

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej,  Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej. Wykonawca  wyjaśnia,    zgodnie  z  komunikatem  z  dnia  20.03.2020  r.  dostępnym  na  stronie internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych(www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobiezagrozeniaepidemicznego),     UZP    w    obecnej    sytuacji    stanu    epidemii, rekomenduje aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją  elektroniczną  objąć  wszelką  korespondencję  występującą  w  postępowaniu,  w  tym składanie  ofert,  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  oświadczeń,  a  także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  ale  także  w  jego   trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach -do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego -do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w odniesieniu do formy złożenia oferty, jednakże biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną i krótki zaledwie 7 – dniowy termin na przygotowanie oferty dokona przesunięcia terminy składani ofert do dnia 09.11.2020 r.

Pytanie Wykonawcy nr 2

Załącznik nr do SIWZ Formularz cenowy z wz. z załącznikiem nr 5 wykaz PPE

Wykonawca zwraca się z prośba o modyfikacje formularza cenowego i dostosowanie jego wyliczeń do danych  wskazanych  w załączniku nr  5b  wykaz  PPE.  Prosimy  o  wyszczególnienie  w  Formularzu cenowym taryfy C11 o. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie PPE w taryfie C11 o dotyczą oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada taryfy C11 o, a zatem nie ma podstaw do modyfikacji formularza. Oświetlenie uliczne mieści się w taryfie C11.

Pytanie Wykonawcy nr 3

Informujemy,  że  w przypadku  zawierania  umów  kompleksowych,  obejmujących  sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10  kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze  umownym  Wykonawcy,  zatwierdzonym  przez  Zarząd  Spółki,  który  uwzględniał  będzie postanowienia Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze  Wykonawcy, jednakże z uwzględnieniem postanowień załącznika nr 8 do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 4

Czy zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy droga korespondencyjną.

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2020-11-03
Liczba odwiedzin: 967
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego w przetargu znak ZPB. 271.6... Agnieszka Kobylarz 2020-11-03 14:23:50
1 Wyjaśnienia nr 1 Zamawiającego w przetargu znak ZPB. 271.6... Agnieszka Kobylarz 2020-11-03 14:22:38